Liczba odwiedzin strony: 22325 Osób na stronie: 6
 

 Usługi prawnicze
Skowroński Grzegorz R.

 
Dziennik Ustaw 2009 Nr 168 poz. 1323 - Służba Celna
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 1) (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1.  1. Ustawa reguluje zadania i organizację Służby Celnej - jednolitej umundurowanej formacji, utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. 2. Nazwa "Służba Celna" oraz znak graficzny Służby Celnej przysługują formacji, o której mowa w ust. 1. 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku graficznego Służby Celnej, uwzględniając kolorystykę tego znaku wynikającą z tradycji Służby Celnej. Art. 2.  1. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności:   1)   wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;   2)   wymiar i pobór: a)  należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, b)  podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, c)  podatku akcyzowego, d)  podatku od gier oraz opłat i dopłat, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 2 i w art. 47a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm. 2) ), e)  opłaty paliwowej;   3)   wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi...
Monitor Polski 2008 Nr 57 poz. 519 - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
ZARZĄDZENIE Nr 82 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M.P. z dnia 7 sierpnia 2008 r.) Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967, z późn. zm. 2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 3 w ust. 1: a)  pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8)  Departament Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego;", b)  uchyla się pkt 11 i 12;   2)   § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.  W Prokuratorii Generalnej pełnią funkcje: 1)   dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów, o których mowa w § 3 ust. 1; 2)   naczelnicy wydziałów w departamentach, o których mowa w § 3 ust. 2; 3)   dyrektorzy i wicedyrektorzy biur, o których mowa w § 3 ust. 1, naczelnicy wydziałów w biurach, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3, o ile funkcje te zostały powierzone starszemu radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej; 4)   dyrektorzy oddziałów Prokuratorii Generalnej; 5)   naczelnicy wydziałów w oddziałach Prokuratorii Generalnej; 6)   wizytatorzy, o których mowa w § 10; 7)   członkowie Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy; 8)   rzecznik dyscyplinarny Prokuratorii Generalnej, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy.";   3)   w § 12: a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Funkcję dyrektora i wicedyrektora biur, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 10, można powierzyć albo na stanowisku...
KRS 0000352861 - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ INSTYTUCJA KOŚCIELNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 2010-03-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GŁÓWNA 8 42-620 NAKŁO ŚLĄSKIE ŚWIERKLANIEC TARNOGÓRSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
645-116-57-17 (b/d) 0000352861
KRS 0000352860 - CORSINELLI GROUP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CORSINELLI GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚRODKOWA 8 03-430 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000352860
KRS 0000352859 - SENERGY KOPKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SENERGY KOPKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-03-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SARMACKA 5 G 02-972 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000352859
KRS 0000352858 - STOWARZYSZENIE "PRZYSTANEK SZTUMSKA WIEŚ"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "PRZYSTANEK SZTUMSKA WIEŚ" STOWARZYSZENIE 2010-04-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
21 82-400 SZTUMSKA WIEŚ SZTUM SZTUMSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000352858
KRS 0000352857 - INCA NT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INCA NT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-04-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RACZKOWSKIEGO 2 05-084 LESZNO LESZNO WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000352857